Temel Öğrenme Çıktıları

 

TYYÇ/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

(TYYÇ, 6. Düzey, Lisans Eğitimi)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

BİLGİ

1. Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

BECERİLER

1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

 

X

X

X

X

X

X

 

 

X

 

X

X

X

 

2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.

 

X

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

 

 

X

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

3. Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

X

Öğrenme Yetkinliği

1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.

 

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

X

 

2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

X

 

X

 

X

 

X

X

X

 

X

 

X

X

 

3.Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

X

 

X

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

X

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

X

 

2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

X

 

 

X

 

3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

 

 

X

X

X

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

4. Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması,  uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

 

X

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

 

2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

 

X

X

 

X

 

X

 

 

 

X

 

X

X

 

Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

 

Temel Alan Yeterlilikleri

(Beşeri Bilimler)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

BİLGİ

1. Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

BECERİLE R

1. Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

 

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

2. Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.

 

 

X

X

X

X

 

X

 

 

X

X

X

X

X

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1. Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

2. Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.

 

 

X

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

X

X

3. Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

 

 

X

X

Öğrenme Yetkinliği

1. Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

X

X

 

X

 

3. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

X

X

 

X

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

2. Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

3. Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

4. Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

5. Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1. Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

2. Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

3. Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

4. Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

5. Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

 

 

 

X

 

TYYÇ/Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

TYYÇ/Temel Alan Yeterlilikleri/Program Yeterlilikleri İlişkisi için TIKLAYINIZ

 

Ders/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

 

Ders/Program Yeterlilikleri İlişkisi için TIKLAYINIZ